Powerful expressions – part 1

POWERFUL EXPRESSIONS – PART 1

1. Consider sth all important: cho rằng cái gì rất quan trọng
I consider getting an IELTS band 6.5 all important for my overseas study.
2. The variations are endless: sự biến đổi là vô tận
The variations of people’s preference for Halloween costumes are endless.
3. Sth falls into disuse: bỏ bê, không dùng đến
The old bike falls into disuse when he buys a new one.
4. Tea has been an important part of rituals of hospitality both in home and in wider society: trà là 1 phần quan trọng cuả nghi thức tiếp khách cả ở nhà lẫn ngoài xã hội
5. Tea was praised for its restorative and health giving properties: trà được ca ngợi là có tính phục hồi và tăng cường sức khỏe
6. Accomplish a two-fold aim: hoàn thành mục tiêu kép, bắn 1 mũi tên trúng 2 đích
By getting married to a rich businessman, she accomplished a two-fold aim of getting rich, and having a family.
7. I agree with you to a certain extent: tôi đồng ý với anh/chị ở 1 mức độ nhất định.
8. Perform many acts out of habit: làm những hành động theo thói quen.
He performs many acts out of habit when he greets guests to the party because he has done this job for years already.
9. So strongly ingrained are our habits: thói quen của chúng ta bám rễ rất sâu (khó bỏ, khó phai)
So strongly ingrained is his habit of smoking that he believes he can never quit puffing at the cigarette
10. Unlock the potential: giải phóng tiềm năng
– He tries to unlock his potential by taking part in many design contests.
– My teacher really unlocks my potential when he grants me the total freedom to explore what I am concerned about and encourages me to find answers to intricate problems.
11. Do sth at will: làm cái gì tùy ý,
– In your own home, you can do anything at will.
– Unlike the overprotective Asian parents who can force their children to get married at early ages, Western parents allow their children to get married at will.
12. Follow certain lines of thought: theo những luồng tư tưởng nhất định
– We argue frequently because we follow certain lines of thought which are contradicting.
13. Be akin to = be similar to: giống
– He found the test akin to what he had done already
14. Do sth at random: làm gì 1 cách ngẫu nhiên
He chose his drink at random by pointing his finger into a random page of the menu.
15. Sth happens at random: cái gì xảy ra 1 cách ngẫu nhiên
The huge concentration of fish in the area happens at random
16. Sth gives food for thought: cái gì gợi suy nghĩ
The teacher’s questions really give food for thought.
17. Bring sth to fruition by thinking it through to its final conclusion: làm cái gì đến thành công, đến khi đạt thành tựu
18. Positive/ negative connotation: ý nghĩa tích cực/ tiêu cực
The rap song conveys a positive connotation.
19. Most of us would say we crave security for all its positive virtues: hầu hết chúng ta khao khát có được sự an toàn vì những giá trị tích cực của nó.
20. People are wracked with self-doubt and low self-esteem: mọi người bị giằng xé bởi sự nghi ngờ bản thân và lòng tự trọng thấp
21. The days are long gone when the average families struggled to buy basic foods: Đã qua lâu rồi cái thời mà các gia đình bình thường phải vất vả mới mua được những thực phẩm thiết yếu.
22. Not allow one’s emotion to cloud the issue: không để cho tình cảm che mờ lý trí.
23. Make a mountain out of a molehill: chuyện bé xé ra to
24. Rip open the ozone layer: xé toạc tầng ozone
25. Set the family career in motion: tiếp nối nghề truyền thống

Xem thêm từ vựng các chủ đề tại đây

4 bình luận về “Powerful expressions – part 1”

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube