Moc Chau trip – Actual experiences

This is how my Moc Chau – Son La – Vietnam trip turned out to be. There will be some tips for travelling to Northern Vietnam at the end of the clip.

Following is the highlighted vocabulary.

Canola

kəˈnōlə

n. cây cải dầu

Mustard

ˈmʌstəd 

n. cây cải cay

Immense fields

ɪˈmɛns fiːldz

n. những cánh đồng rộng lớn

specialty

ˈspɛʃəlti

n. đặc sản

delicacy

ˈdɛlɪkəsi

n. đặc sản

cuisine

kwiːˈziːn

n. ẩm thực

Bamboo internode

bæmˈbuː ˈin(t)ərˌnōd

n. long tre

steep

stiːp

a.dốc

Mountain slope

ˈmaʊntɪn sləʊp

n. sườn núi

Set aside more time for sth

sɛt əˈsaɪd mɔː taɪm fɔː

v. dành ra thêm thời gian cho cái gì

Power bank

ˈpaʊə bæŋk

n. pin sạc dự phòng

navigation

ˌnævɪˈgeɪʃən

n. sự định hướng di chuyển

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube