Nam Dam Village – Quan Ba – Ha Giang

This post presents experience of living in a Dzao homestay in Nam Dam village, Quan Ba district, Ha Giang province, Northeast Vietnam in Feb 2020. The clip highlights some cultural facts about Dzao people’s houses in an all-homestay village, the village life and the convenient location for touring Quan Ba heaven gate + Lung Khuy cave.

To better understand the content, you may need to have a look at the vocabulary list below.

Homestay host

həʊst

n. chủ nhà của dịch vụ homestay

Construction material

 

n. vật liệu xây dựng

foundation

faʊnˈdeɪʃən

n. nền móng

Parallel couplet

ˈpærəlɛl ˈkʌplɪt

n. câu đối

Swift nest

swɪft nɛst

n. tổ chim én

produce

ˈprɒdjuːs

n. nông sản

Self-sufficient economy

sɛlf-səˈfɪʃənt i(ː)ˈkɒnəmi

n. nền kinh tế tự cấp tự túc

Harvest a crop

ˈhɑːvɪst ə krɒp

v. thu hoạch vụ mùa

altar

ˈɔːltə

n. bàn thờ

cement

sɪˈmɛnt

n. xi măng

sturdy

ˈstɜːdi

a.vững chắc, cứng cáp

plough

plaʊ

v. cày ruộng

Land clearance

lænd ˈklɪərəns

n. sự khai hoang, giải tỏa

household

ˈhaʊshəʊld

n. hộ gia đình

Grocery store

ˈgrəʊsəri stɔː

n. tiệm tạp hóa

Live close to the nature

lɪv kləʊs tuː ðə ˈneɪʧə

v. sống gần gũi với thiên nhiên

Livelihood

ˈlaɪvlɪhʊd

n. nguồn sống

Natural endowment

ˈnæʧrəl ɪnˈdaʊmənt

n. của thiên nhiên ban tặng, trời ban

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube