Pa Phach village – Moc Chau

These are the experiences I got from visiting Pa Phach village when checking in randomly at a local Hmong family in February 2020. The feelings of living in quite primitive conditions and doing something for the first time in one of the most remote villages in Son La province are so unique that they have formed my unforgettable memories in the trip to Northwest Vietnam.

Following are the lexical highlights for your ease of following the story.

Plum orchard

plʌm ˈɔːʧəd

n. vườn mận

Plum blossoms

plʌm ˈblɒsəmz

n. hoa mận

Full bloom

fʊl bluːm

n. sư rộ hoa

Telecommunication signal

ˌtɛlɪkəˌmju(ː)nɪˈkeɪʃən ˈsɪgnl

n. sóng viễn thông

Nuclear family

ˈnjuːklɪə ˈfæmɪli

n. gia đình hạt nhân (cha mẹ + các con)

Extended family

ɪksˈtɛndɪd ˈfæmɪli

n. gia đình nhiều thế hệ

livelihood

ˈlaɪvlɪhʊd

n. nguồn sống

Water body

ˈwɔːtə ˈbɒdi

n. biển sông suối ao hồ

Sparing use

ˈspeərɪŋ juːz

n. sử dụng tiết kiệm

sustainable

səsˈteɪnəbl

a.bền vững

daybreak

ˈdeɪbreɪk

n. bình minh

mist

mɪst

n. sương mù

Morning dew

ˈmɔːnɪŋ djuː

n. sương sớm

headgear

ˈhɛdgɪə

n. mũ nón các loại bảo vệ đầu

Weave the basket

wiːv ðə ˈbɑːskɪt

v.đan giỏ

routine

ruːˈtiːn

n. nếp sinh hoạt

Manual work

ˈmænjʊəl wɜːk

n. công việc chân tay

Cattle shed

ˈkætl ʃɛd

n. chuồng gia súc

fertilizer

ˈfɜːtɪlaɪzə

n. phân bón

weed

wiːd

v. nhổ cỏ, n. cỏ

nutrient

ˈnjuːtrɪənt

n. chất dinh dưỡng

hideaway

ˈhaɪdəˌweɪ

n. nơi trú ẩn

Stunning scenery

ˈstʌnɪŋ ˈsiːnəri

n. cảnh đẹp mê hồn

A leg of a journey

ə lɛg ɒv ə ˈʤɜːni

n. một chặng đường trong chuyến đi

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube