Powerful expressions – Part 13

POWERFUL EXPRESSIONS – PART 13

1. In high-stakes exams like the university entrance exams, the distribution of multiple answers must ensure random answers will have 25% of likelihood to be right.

Trong những kì thi rất quan trọng (vì thi đậu có thể thay đổi tương lai thí sinh…thường là thi tốt nghiệp các cấp) như kì thi đầu vào đại học, sự phân bố các câu trả lời trắc nghiệm phải đảm bảo câu trả lời ngẫu nhiên sẽ cos xác xuất đúng là 25%.

2. China does not hide its intention of expansionism over the South China Sea.

Trung Quốc không giấu dự định bành trướng của mình ở biển Đông.

3. Anti-corruption sentiments are still running high in Vietnam as many corrupted government officials have been tried and incarcerated.

Cảm xúc về chống tham nhũng vẫn đang dâng cao ở VN khi nhiều quan chức tham nhũng của chính phủ bị xét xử và bỏ tù.

4. He is presented as a poster child for teaching quality of the center when he, as a learner, achieved a high IELTS band score.

Anh ta được nhắc đến như là một điển hình cho chất lượng giảng dạy của trung tâm khi anh ta là một học viên đạt được điểm IELTS cao.

5. The idea of sticking to only one job throughout one’s life has passed its shelf life in most parts of the world when old business practices have been buried by the sands of time.

Ý tưởng gắn bó với duy nhất 1 nghề trong suốt cuộc đời đã lỗi thời/không tồn tại nữa ở đa số các quốc gia trên thế giới khi mà những cách kinh doanh cũ đã và đang bị chôn vùi trong sự thay đổi của thời gian.

6. To become successful as an international student, a good command of English is necessary, but insufficient.

Để trở thành 1 sinh viên quốc tế thành công thì giỏi tiếng Anh là cần thiết nhưng chưa đủ.

7. While technocrats definitely need technological skills, managerial competence is crucial for them to climb up the promotion ladder.

Trong khi các chuyên gia kĩ thuật nhất thiết cần kĩ năng về công nghệ thì năng lực quản lý là tối quan trọng cho họ thăng tiến.

8. Students now are extremely media savvy, and they are cognisant of how powerful the Internet is in assisting their quest for knowledge.

Sinh viên bây giờ cực kì rành về các phương tiện truyền thông và họ cũng nhận thấy sức mạnh của Internet trong việc hỗ trợ công cuộc chinh phục kiến thức của họ.

9. Improving education and health care in Vietnam should be a ground-up endeavor starting with the enhancement of the academic and medical personnel.

Việc cải thiện giáo dục và y tế ở Việt Nam nên là 1 sự nỗ lực xây dựng lại từ đầu đến cuối bắt đầu với cải thiện đội ngũ giáo viên và y bác sỹ.

10. Multinational companies need to fine-tune their practice to suit the countries they operate in but with a footloose image of their mother corporations.

Các công ty đa quốc gia cần phải tinh chỉnh cách làm việc của mình để thích ứng với đất nước nơi họ đang hoạt động nhưng với 1 hình ảnh cơ động (tự do di chuyển từ nước này sang nước khác) của tập đoàn mẹ.

11. It is something that matters…: Chính cái gì là quan trọng…

It is really the way the students conduct their learning, not the school itself, that matters in shaping their future.

Chính cách học sinh học mới là quan trọng trong việc hình thành tương lai của họ chứ không phải là trường học.

12. You should provide as much information as the Speaking examiner is expecting, if not more so, but make sure that everything is relevant to the question.

Bạn nên cung cấp nhiều thông tin như giám khảo mong đợi, nếu không thể nhiều hơn thế, nhưng phải đảm bảo mọi thứ liên quan đến câu hỏi. (if not more so = if not more than the examiner expect)

13. When it comes to the struggle against plastic waste, Vietnam is not alone, so there is an urgent need to have actions on a national scale against this destructive problem.

Khi nói đến đấu tranh chống lại rác thải nhựa, Việt Nam không đơn độc, nên cần sớm có hành động trên phạm vi toàn quốc chống lại vấn đề gây hại này.

14. In some countries like India or Jordan, gender equality remains an elusive concept in their national scholarship. (scholarship thường được hiểu là kiến thức, là hiểu biết)

Ở một số nước như Ấn Độ hay Jordan, bình đẳng giới còn là một khái niệm mơ hồ trong sự hiểu biết ở đất nước họ.

15. The company’s policy had yet to complete to include this case before the incident happened, so it received a waiver from punishment.

Chính sách của công ty chưa hoàn thiện để bao gồm trường hợp này trước khi sự việc đã diễn ra, vì vậy việc này được bỏ qua không bị phạt.

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube