Bài đọc điền từ không có hộp từ – IELTS Reading

DẠNG BÀI ĐỌC ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG – KHÔNG CÓ HỘP TỪ

  1. Các bước làm bài:
  • Bước 1. Đọc yêu cầu đề và tiêu đề đoạn tóm tắt để biết cần đọc đoạn nào trong bài để trả lời câu hỏi + mỗi chỗ trống điền tối đa được mấy từ.

+ Lưu ý: số lượng từ bạn được phép điền vào chỗ trống có vai trò rất lớn trong việc định hướng việc tìm kiếm câu trả lời của bạn. Khi bạn đi tìm 3 từ, tư duy của bạn sẽ khác hẳn khi đi tìm 1 từ, và cũng khác so với khi đi tìm 2 từ. Ví dụ khi đi tìm 1 cụm danh từ cho chỗ trống thì bạn có thể bỏ hết tính từ đi kèm với danh từ trong bài, nhưng khi tìm 2 từ, thì bạn loại bỏ những cụm danh từ có 2 tính từ đi kèm vì tính từ 1+tính từ 2 + danh từ chỉ phù hợp để điền cả 3 từ vào chỗ trống (vì chả lẽ 2 tính từ vai trò như nhau thì mình lại cắt đi 1 tính từ để còn cụm 2 từ thôi và điền vào chỗ trống cho đúng số lượng từ, mà nếu bỏ 1 tính từ thì bỏ từ nào, tính từ 1 hay tính từ 2?). Sẽ có những câu hỏi như vậy định hướng cho bạn biết rằng đối với câu trả lời cần tối đa 2 từ thì kiểu tính từ 1+2 + danh từ như trên sẽ là câu trả lời sai, và nhìn sang chỗ khác bạn sẽ tìm ra được cụm có vừa vặn 1 tính từ + 1 danh từ để làm câu trả lời. Tóm lại việc xác định số lượng từ cần điền sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy của bạn lúc đọc tìm câu trả lời.

  •  Bước 2. Đọc đoạn tóm tắt, gạch chân từ khóa xung quanh chỗ trống + đoán từ loại và nghĩa của chỗ trống.
  • Bước 3. Xác định vị trí của từ khóa/từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc à đọc xung quanh từ khóa để tìm câu trả lời
  • Bước 4: Điền NGUYÊN VĂN từ tìm thấy trong bài vào phiếu trả lời (nếu bạn thấy từ đó cần phải được biến đổi thêm bớt 1 chút mới đúng ngữ pháp cho câu trả lời thì…đó là câu trả lời sai)
  1. Ví dụ: Áp dụng trình tự các bước trên vào các câu hỏi sau

Complete the summary of paragraph G below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

A linguist can use a corpus to comment objectively on 37…………………. Some corpora include a wide range of language while others are used to focus on a 38…………………. The length of time the process takes will affect the 39………………… of the corpus. No corpus can ever cover the whole language and so linguists often find themselves relying on the additional information that can be gained from the 40………………… of those who speak the language concerned.

Bước 1. Đọc yêu cầu đề à đề yêu cầu chỉ đọc paragraph G để trả lời các câu hỏi (đỡ mệt nhỉ)

Đề yêu cầu điền vào nhiều nhất 3 từ cho mỗi chỗ trống à tìm các cụm có 1,2,3 từ.

Bước 2. Đoán từ trong chỗ trống

Vì đây là đoạn nói về corpus trong nghiên cứu ngôn ngữ nên rất khó có thể đoán nghĩa của các từ trong chỗ trống. Vì vậy việc làm bài phải dựa hết vào việc xác định từ khóa xung quanh chỗ trống và tìm các từ ấy/đồng nghĩa của chúng trong đoạn văn để xác định câu trả lời.

  • Đọc đoạn tóm tắt và gạch chân từ khóa xung quanh chỗ trống: gạch chân các từ sau:

Comment objectively on                  

Wide range of language >< focus on

Time length                                                            

Additional information… gained from

Bước 3. Tìm trong bài đọc từ đồng nghĩa với các từ khóa được gạch chân ở bước 2

Comment objectively on                             = make unbiased statements

Wide range of language >< focus on = cover the language as a whole…selective…deal only with

Time length                                                       = the time available to collect

Additional information… gained from = be supplemented by data derived from…

Bước 4. Các bạn hãy xác định câu trả lời cho các câu hỏi từ 37-40

Complete the summary of paragraph G below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 11-14 on your answer sheet.

A linguist can use a corpus to comment objectively on 37…………………. Some corpora include a wide range of language while others are used to focus on a 38…………………. The length of time the process takes will affect the 39………………… of the corpus. No corpus can ever cover the whole language and so linguists often find themselves relying on the additional information that can be gained from the 40………………… of those who speak the language concerned.

Paragraph G.

A representative sample of language, compiled for the purpose of linguistic analysis, is known as a corpus. A corpus enables the linguist to make unbiased statements about frequency of usage, and it provides accessible data for the use of different researchers. Its range and size are variable. Some corpora attempt to cover the language as a whole, taking extracts from many kinds of text; others are extremely selective, providing a collection of material that deals only with a particular linguistic feature. The size of the corpus depends on practical factors, such as the time available to collect, process and store the data: it can take up to several hours to provide an accurate transcription of a few minutes of speech. Sometimes a small sample of data will be enough to decide a linguistic hypothesis; by contrast, corpora in major research projects can total millions of words. An important principle is that all corpora, whatever their size, are inevitably limited in their coverage, and always need to be supplemented by data derived from the intuitions of native speakers of the language, through either introspection or experimentation.

 

Làm thêm bài tập dạng này tại đây

Viết một bình luận

Facebook
YouTube
YouTube